szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Pobierz SIWZ
   
MIENIE KOMUNALNE:
Sprzedaż mienia komunalnego

                                                               Nur, 17 września 2015r.

GGP.6840.1.2015

 

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Nur informuje, że 10 września 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nur został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki
Nr 403 o pow. 0,3500 ha, położonej w obrębie geod. Zaszków gm. Nur, posiadającej księgę wieczystą Nr KW OS1M/00047892/9.
Do przetargu przystąpił jeden oferent. Cena wywoławcza wynosiła 8.263,00 zł. Nabywcą nieruchomości został Mariusz Wielgat, który zaoferował cenę w wysokości 8.353,00 zł.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Wójt Gminy Nur

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Zaszków o numerze ewidencyjnym 403 i powierzchni 0,3500 ha.
Nieruchomość posiada księgę wieczystą
KW OS1M/00047892/9

Opis nieruchomości

Niezabudowana działka o kształcie zbliżonym do trapezu stanowi grunty rolne VI klasy. Położona jest w bezpośrednim dostępie do drogi publicznej (powiatowej) nr 2628W w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i terenów upraw rolnych.   Nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nur działka przeznaczona jest częściowo do użytkowania rolniczego, częściowo jako grunty leśne.   

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się 10.09.2015 r. o godzinie 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nur pokój nr 15.

 

pełna treść ogłoszenia w dokumentach do pobrania...

 

---------------------------------------------------------------------------

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nur

zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j.t.Dz.U.2015.782)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Nur przeznaczonych do sprzedaży.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości :

KW OS1M/00047892/9

działka Nr 403, obręb geodezyjny 0022 Zaszków

2. Powierzchnia nieruchomości :

0,3500 ha

3. Opis nieruchomości :

Niezabudowana działka o kształcie zbliżonym do trapezu stanowi grunty rolne VI klasy. Położona jest w bezpośrednim dostępie do drogi publicznej (powiatowej) nr 2628W w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i terenów upraw rolnych. Nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gm. Nur działka przeznaczona jest częściowo do użytkowania rolniczego, częściowo jako grunty leśne.    

5. Termin zagospodarowania nieruchomości :

Nie dotyczy.

6. Cena nieruchomości :

8,263,00 zł. (słownie: osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote).

Zwolniono z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.)

7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego :

Nie dotyczy

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy :

Nie dotyczy

9. Termin wnoszenia opłat :

Nie dotyczy

10. Zasady aktualizacji opłat :

Nie dotyczy

11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę :

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2015.782).

3 sierpnia 2015 r.

 

Podstawa prawna:

art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (j. t. 2013, poz. 594 z późn. zm.), art.35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2015.782). 

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju Nr 9  w Urzędzie Gminy Nur lub pod nr tel.  86 277 99 05.

Niniejszym wykaz wywieszony jest na okres 21 dni począwszy 22 czerwca 2015r. do 13 lipca 2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu   Gminy Nur oraz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji o wykazie w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej.

------------------------

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2015.782), Wójt Gminy Nur podaje do publicznej wiadomości, że 22 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej http://bip.gminanur.pl na okres 21 dni tj. od 22 czerwca 2015r. do 13 lipca 2015r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 403 o pow. 0,3500 ha,  położona w obrębie geodezyjnym Zaszków gm. Nur.

 

 

Wójt Gminy Nur Jacek Józef Murawski

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

  

Wójt Gminy Nur
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wyodrębnionego lokalu Nr 3 o pow. 49,90m2 położonego przy ul. Łomżyńskiej 14 A w Nurze.
N
ieruchomość posiada księgę wieczystą KW OS1M/00058392/4
Opis nieruchomości

Wyodrębniony lokal mieszkalny Nr 3 o pow. 49,90m2  wraz z pomieszczeniem przynależącym (piwnica) o pow. 6,9 m2  i ułamkowym udziale w części powierzchni wspólnych budynku oraz prawie do gruntu działki nr 1445/2 w części równej 568/3991, położony przy ul. Łomżyńskiej 14 A w Nurze, gm. Nur. Lokal składa się 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, położony jest na I piętrze 3 kondygnacyjnego 1-klatkowego budynku wielorodzinnego.

Przeznaczenie nieruchomości

Wyodrębniony lokal z przeznaczeniem na lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku wielorodzinnym znajdującym się na działce nr 1445/2, położonej na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową niską, oznaczoną w MPZP gm. Nur symbolem MN7.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się 14.03.2014 r. o godzinie 1000   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nur pokój nr 15.

Cena wywoławcza nieruchomości

<!--[if !supportLists]-->1.        <!--[endif]-->Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 32.300,00 (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta złotych).

<!--[if !supportLists]-->2.        <!--[endif]-->Wysokość wadium wynosi 6.000,00 (słownie:

Warunki przystąpienia do przetargu

<!--[if !supportLists]-->1.  <!--[endif]-->W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne, które wpłacą wadium na konto Urzędu Gminy Nur BS Ciechanowiec O/Nur nr 30 8749 0006 2600 0013 2000 0040  najpóźniej do dnia 11.03.2014 r. włącznie. W tytule należy wpisać„przetarg –mieszkanie ul. Łomżyńska 14A/3”.

<!--[if !supportLists]-->2.  <!--[endif]-->Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem: pełnomocnictwa potwierdzającego wyrażenie zgody współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości lub umowy ustanowienia rozdzielczości majątkowej małżeńskiej.

3.  <!--[endif]-->Przed otwarciem przetargu należy okazać Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
       

 • <!--[endif]-->dowód wpłaty wadium,
 • <!--[endif]-->dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej,
 • <!--[endif]-->stosowne oświadczenia i pełnomocnictwa,
 • <!--[endif]-->w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, aktualny wypis z rejestru działalności gospodarczej, pełnomocnictwo (gdy uczestnika reprezentuje pełnomocnik).
  Dodatkowe informacje
  1.  <!--[endif]-->Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, która zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 pkt.1 ust.10  i ust.10 a (j. t. Dz.U.2011.177.1054).Cena nabycia płatna jest jednorazowo nie później niż na jeden dzień przed zawarciem Aktu Notarialnego (wpływ środków na konto bankowe UG Nur). Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca nieruchomości.
  2.  <!--[endif]-->Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.
  3.  <!--[endif]-->Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrały przetargu w terminie do 3 dni od zakończenia i ogłoszenia wyniku przetargu, natomiast osobie, która wygrała przetarg wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia.
  4.  <!--[endif]-->Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy, Wójt Gminy Nur może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5.  <!--[endif]-->Wójt Gminy Nur zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu jedynie z ważnych powodów.
  6.  <!--[endif]-->Przystępujący do przetargu cudzoziemcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm.), obowiązani przedłożyć Komisji Przetargowej zezwolenie na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  7.  <!--[endif]-->Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nurze pokój nr 9 lub pod nr telefonu 862779905.

Wójt Gminy Nur Jacek Murawski

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Wójt Gminy Nur działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 6 grudnia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Nurze, ul. Drohiczyńska 2, został wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz opublikowany na stronie internetowej  http://bip.gminanur.pl, na okres 21 dni, tj. od dnia 6 grudnia 2013 r. do dnia 27 grudnia 2013 r., wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 3, wchodzącego w skład budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, położonego w Nurze przy ulicy Łomżyńskiej 14 A.
 Wykaz nieruchomości jest dostępny w formacie pdf poniżej... 

 

 

------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Nur
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie wsi Zaszków
o numerze ewidencyjnym 692 i powierzchni 1,0800 ha.
Nieruchomość posiada księgę wieczystą
KW OS1M/00047892/9

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Budynkiem murowanym, piętrowym o pow. zabudowy. 158 m2, pow. użytkowa 705 m2.

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Teren posiada dostęp do infrastruktury technicznej: energia elektryczna i wodociąg.

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Nieruchomość przylega do drogi publicznej.

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Stan techniczny budynków awaryjny, ze zużyciem technicznym 80%.

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia

Przeznaczenie nieruchomości

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Działka położona jest w terenie przeznaczonym pod usługi celu publicznego (UCP6)– Dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostki terenowej mogą być: zabudowa mieszkaniowa i usługi, bez przesądzania  ich profilu w zakresie ograniczonym.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się 20.09.2013 r. o godzinie 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nurze pokój nr 15.

Cena wywoławcza nieruchomości

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 102.800,00zł
 2. Wysokość wadium wynosi 10.280,00 zł

Warunki przystąpienia do przetargu

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Gminy Nur BS Ciechanowiec O/Nur nr 30 8749 0006 2600 0013 2000 0040 w terminie do dnia 16.09.2013 r. włącznie (za datę wpłaty wadium uznaje się wpływ środków na powyższe konto bankowe).
 2. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. Należy okazać Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

·         <!--[endif]-->dowodu wpłaty wadium
·         <!--[endif]-->dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej.
·         <!--[endif]-->w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Dodatkowe informacje

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania  zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Z 2004r. nr 167, poz. 1758 z poz. zm.).

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia , płatną jednorazowo nie później niż na jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca nieruchomości.

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Wadium zostanie zwrócone osobom które nie wygrały przetargu w terminie do 3 dni od zakończenia przetargu, natomiast osobie która wygrała przetarg wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia.

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu  i terminie do zawarcia umowy, Wójt Gminy Nur może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Wójt Gminy Nur zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu jedynie z ważnych powodów.

6.  Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.07.2013 r.

7. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nurze pokój nr 9 lub pod nr telefonu 862779905 .

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wójt Gminy Nur
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie wsi Ołowskie
o numerze ewidencyjnym 240/1 i powierzchni 0,3412 ha.
Nieruchomość posiada księgę wieczystą
KW OS1M/00047815/6

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Budynkiem drewnianym, parterowym z częścią piętrową o pow. zabudowy 320 m2 i pow. użytkowej 345 m2.

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Teren posiada dostęp do infrastruktury technicznej: energia elektryczna i wodociąg.

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Nieruchomość przylega do drogi publicznej.

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Stan techniczny budynków awaryjny, ze zużyciem technicznym 90%.

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia.

Przeznaczenie nieruchomości

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Działka położona jest w terenie przeznaczonym pod usługi celu publicznego (UCP5)– Dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostki terenowej mogą być: zabudowa mieszkaniowa i usługi, bez przesądzania  ich profilu w zakresie ograniczonym.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się 01.08.2013 r. o godzinie 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nurze pokój nr 15.

Cena wywoławcza nieruchomości:

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.300,00 zł.
 2. Wysokość wadium wynosi 4.030,00 zł .
 3. Zwolniono z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10a, pkt. b (j. t. Dz.U.2011.177.1054).

Warunki przystąpienia do przetargu

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Gminy Nur
  BS Ciechanowiec O/Nur nr 30 8749 0006 2600 0013 2000 0040 w terminie do dnia 26.07.2013 r. włącznie.
 2. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. Należy okazać Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
  ·  <!--[endif]-->dowodu wpłaty wadium,
  ·   <!--[endif]-->
  dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej,
  ·     <!--[endif]-->w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Dodatkowe informacje

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania  zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Z 2004r. nr 167, poz. 1758 z poz. zm.).

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia , płatną jednorazowo nie później niż na jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca nieruchomości.

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Wadium zostanie zwrócone osobom które nie wygrały przetargu w terminie do 3 dni od zakończenia przetargu, natomiast osobie która wygrała przetarg wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia.

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu 
i terminie do zawarcia umowy, Wójt Gminy Nur może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Wójt Gminy Nur zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu jedynie z ważnych powodów.

6. Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nurze pokój nr 9 lub pod nr telefonu 862779905.  

 

Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ołowskich oznaczonej numerem 240/1 umieszczono w dokumentach do pobrania poniżej  

 

***************************************************

 

Wójt Gminy Nur
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie wsi Zaszków
o numerze ewidencyjnym 692 i powierzchni 1,0800 ha.
Nieruchomość posiada księgę wieczystą
KW OS1M/00047892/9

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Budynkiem murowanym, piętrowym o pow. zabudowy. 158 m2, pow. użytkowa 705 m2.

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Teren posiada dostęp do infrastruktury technicznej: energia elektryczna i wodociąg.

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Nieruchomość przylega do drogi publicznej.

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Stan techniczny budynków awaryjny, ze zużyciem technicznym 80%.

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania i obciążenia

Przeznaczenie nieruchomości

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Działka położona jest w terenie przeznaczonym pod usługi celu publicznego (UCP6)– Dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostki terenowej mogą być: zabudowa mieszkaniowa i usługi, bez przesądzania  ich profilu w zakresie ograniczonym.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się 08. 07.2013 r. o godzinie 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nurze pokój nr 15.

Cena wywoławcza nieruchomości

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 102.800,00zł
 2. Wysokość wadium wynosi 10.280,00 zł
 3. Zwolniono z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 10a, pkt. b (j. t. Dz.U.2011.177.1054).

Warunki przystąpienia do przetargu

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Gminy Nur BS Ciechanowiec O/Nur nr 30 8749 0006 2600 0013 2000 0040 w terminie do dnia 02.07.2013 r. włącznie.
 2. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. Należy okazać Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

·         <!--[endif]-->dowodu wpłaty wadium
·         <!--[endif]-->dowód tożsamości w przypadku osoby fizycznej.
·         <!--[endif]-->w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa.

Dodatkowe informacje

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania  zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Z 2004r. nr 167, poz. 1758 z poz. zm.).

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia , płatną jednorazowo nie później niż na jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca nieruchomości.

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Wadium zostanie zwrócone osobom które nie wygrały przetargu w terminie do 3 dni od zakończenia przetargu, natomiast osobie która wygrała przetarg wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia.

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu  i terminie do zawarcia umowy, Wójt Gminy Nur może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->Wójt Gminy Nur zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu jedynie z ważnych powodów.
Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nurze pokój nr 9 lub pod nr telefonu 862779905  

Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zaszkowie oznaczonej numerem 692 umieszczono w dokumentach do pobrania poniżej 

<!--[if !supportLists]-->

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Wójt Gminy Nur działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje
do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Nurze, ul. Drohiczyńska 2, został zamieszczony
na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej www.gminanur.pl, na okres 21 dni,
licząc od dnia 08.05.2013 roku do dnia 29.05.2013 roku, wykaz nieruchomości zabudowanej
(budynkiem po byłej szkole podstawowej), położonej w miejscowości Ołowskie, gm. Nur,
oznaczonej nr 240/1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości jest dostępny w formacie pdf poniżej... 

 

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Nur działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do
publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy w Nurze, ul. Drohiczyńska 2, został zamieszczony
na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej www.gminanur.pl, na okres 21 dni,
licząc od dnia 19.04.2013 roku do dnia 10.05.2013 roku, wykaz nieruchomości zabudowanej
(budynkiem po byłej szkole podstawowej), położonej w miejscowości Zaszków, gm. Nur,
oznaczonej nr 692, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości jest dostępny w formacie pdf poniżej...

 
informacje udostępnił:Andrzej Warchala
data udostępnienia: 2012-12-15 20:38:19
ostatnia modyfikacja: Andrzej Warchala 2015-09-18 08:23:45 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Informacja o sprzedaży działki nr 403 w Zaszkowie
(wprowadzono: 2015-09-17 11:19:25)
 Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Zaszków o numerze ewidencyjnym 403 i powierzchni 0,3500 ha
(wprowadzono: 2015-09-02 11:02:16)
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie geodezyjnym Zaszków o numerze ewidencyjnym 403 i powierzchni 0,3500 ha.
(wprowadzono: 2015-08-12 08:40:20)
 Obwieszczenie Wójta Gminy Nur o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zaszkowie, gm. Nur, przeznaczonej do sprzedaży
(wprowadzono: 2015-06-19 15:16:33)
 Regulamin przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego
(wprowadzono: 2014-03-08 21:39:11)
 Obwieszczenie Wójta Gminy Nur o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego, położonego w Nurze przy ulicy Łomżyńskiej 14A/3, przeznaczonego do sprzedaży
(wprowadzono: 2013-12-06 15:25:52)
 Regulamin II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Nur, położonej w m. Zaszków, oznaczonej numerem 692
(wprowadzono: 2013-09-17 10:49:06)
 Regulanim przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Nur, położonej w Ołowskich oznaczonej numerem 240/1
(wprowadzono: 2013-07-31 13:37:35)
 Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Nur, położonej w m. Zaszków, oznaczonej numerem 692
(wprowadzono: 2013-07-05 19:50:41)
 Obwieszczenie Wójta Gminy Nur o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Ołowskich, gm. Nur, przeznaczonej do sprzedaży
(wprowadzono: 2013-05-08 17:35:51)
 Obwieszczenie Wójta Gminy Nur o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zaszkowie, gm. Nur, przeznaczonej do sprzedaży
(wprowadzono: 2013-05-08 17:34:57)
 Ogłoszenie o rokowaniach
(wprowadzono: 2012-12-29 13:38:00)
 Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Żebry-Laskowiec
(wprowadzono: 2012-12-29 13:36:45)
 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej położonej w obrębie wsi Żebry-Laskowiec
(wprowadzono: 2012-12-29 13:35:00)
 Obwieszczenie Wójta Gminy Nur w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
(wprowadzono: 2012-12-29 13:32:52)
 Ogłaszenie Wojta Gminy Nur o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki
(wprowadzono: 2012-12-29 13:30:58)
 Obwieszczenie Wójta Gminy Nur z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosći gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność gminy Nur, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
(wprowadzono: 2012-12-29 13:29:34)
 Obwieszczenie Wójta Gminy Nur w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Nurze
(wprowadzono: 2012-12-29 13:26:10)
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 28421